Otváracie hodiny: Po-Ne od 09:00h do 21:00h

Reklamačný poriadok

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť GSM1 s r.o. (ďalej „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky riadne informuje spotrebiteľa (ďalej „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných a pozáručných opráv.
1.2. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v prevádzkarni predajcu, ako aj na www.gsm1.sk.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.
2.2. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov.
2.3. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
2.4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
2.5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
2.6. Ak predajca pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom, preto predajca nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predajca o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predajca zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je zákazník povinný vrátiť predajcovi všetko, čo podľa zmluvy dostal, tz aj tovar prijatý ako dar.

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Kupujúci je povinný si uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady.
3.2. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v zmysle zákona 250/2007 o ochrane spotrebiteľa podľa § 18 ods. 2 v prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na povahu veci. Ak povaha veci neumožňuje si uplatniť právo na opravu na prevádzke predajcu, obráti sa kupujúci na predajcom určenú oprávnenú osobu (autorizovaný servis), ktorá je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšom. Pod pojmom „neumožňuje povaha veci“ sa rozumie neumožnenie prevzatia reklamovaného tovaru na predajni, nesúčinnosť pri riešení reklamácie zo strany kupujúceho. Kontakty autorizovaných servisov poskytne kupujúcemu predajca. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi kupujúci predávajúcemu na vybavenie.
3.3. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, tzn. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.
3.4. Predávajúci, alebo ním určená osoba sú povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
3.5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
3.6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti zdokladovať, že tovar bol kupujúcemu predaný predajcom
b) vyplnený záručný list, ak bol vystavený
c) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)
d) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci (popr. určená osoba) a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to povaha veci umožní.
5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
5.5. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, tzn. právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí.
5.6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
5.7. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

6. TOVAR NEPODLIEHAJÚCI ZÁRUČNEJ OPRAVE

Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:
a) mechanicky
b) násilným otváraním, neodborným zásahom
c) živelnou pohromou
d) zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok
e) strhnuté alebo ináč znehodnotené sériové číslo
f) predajca neručí za nesprávny chod tovaru, ak jeho inštalácia nebola prevedená riadne a oprávnenou osobou, pri výrobkoch ktoré si vyžadujú odbornú inštaláciu
g) značne znečistené sa rozumie organický a anorganický materiál nachádzajúci sa na tovare v neprimeranom množstve
h) ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, alebo ďalšia nadväznosť vád, nebude reklamácia predávajúcim uznaná

Predajca bod č.6 uplatní pri tovare, kde doba od zakúpenia je dlhšia ako jeden rok. Tento postup je v súlade so zákonom 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch.

7. OSOBITNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

7.1. Pri reklamovaní tovaru (počítač, telefón, atď.) ktorý slúži na spracovanie, uchovanie, prenos informácií a dát je okrem splnenia podmienok uvedených v bode 4. potrebné, aby kupujúci čestne prehlásil, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a v tovare nie je nainštalovaný nelegálny softvér, v opačnom prípade predajca nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.
7.2. Ak predávajúci (určená osoba) zistí, že reklamovaný tovar obsahuje nelegálny softvér, nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.
7.3. Pri reklamovaní tovaru predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie dát a údajov počas opravy v autorizovanom servise. Kupujúcemu sa odporúča zálohovať všetky dáta a údaje.
7.4. Pri takzvanom spotrebnom tovare (batérie, púzdra, ochranné obaly, ochranné sklá a fólie, atď.) je nutné rozlišovať medzi záručnou dobou a životnosťou. Záručná doba je 24 mesiacov, životnosť však všeobecne kratšia (podľa okolností). Záručná doba sa vzťahuje na náhle skolabovanie a nie na bežné opotrebovanie používaním alebo nadmerným mechanickým namáhaním, znečistenie, postupnú stratu úžitkových vlastností alebo kapacity.

8. PODMIENKY VÝKONU ZÁRUČNÉHO SERVISU

8.1. GSM1 s.r.o. je autorizovanou osobou na vykonávanie záručných opráv pre vybrané značky mobilných telefónov a iné zariadenia (ďalej len „tovar“).
8.2. V prípade, ak záručný list neobsahuje iné ustanovenie, záručná doba je v trvaní 24 mesiacov.
8.3. Práva zo zodpovednosti za vady na tovare je možné uplatniť v spoločnosti GSM1 s.r.o., pričom je nutné predložiť tovar v kompletnom a nerozobratom stave spolu s riadne vyplneným záručným listom a účtovným dokladom preukazujúcim dátum kúpy tovaru. O spôsobe odstránenia vád rozhoduje spoločnosť GSM1 s.r.o. a je povinná túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
8.4. Zákazník je povinný vyzdvihnúť si opravený tovar najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od jej vykonania. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie v zmysle cenníka servisného centra za každý začatý deň omeškania s prevzatím opraveného tovaru.
8.5. GSM1 s.r.o. si môže účtovať manipulačný poplatok v zmysle cenníka servisného centra za diagnostiku, zistenie neautorizovaného zásahu, nerealizovanú alebo odmietnutú opravu.
8.6. Ak nebude pri reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s opravou, s výkonom servisného technika a cenu náhradných dielov a materiálu zákazník.
8.7. Práva zo zodpovednosti za vady na tovare, pre ktoré platí záručná doba zaniká ak:
a.záručný list je nesprávne alebo neúplne vyplnený;
b.údaje v záručnom liste sa líšia od údajov uvedených na tovare;
c.záručný list alebo doklad o zaplatení nebol predložený;
d.tovar bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu, na iné účely alebo v iných podmienkach, ako je obvyklé;
e.tovar bol mechanicky poškodený, napríklad pádom alebo úderom;
f.poškodenie tovaru bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad vodou, ohňom, nadmerným slnečným žiarením, statickou či atmosférickou elektrinou, nevhodným prostredím alebo vyššou mocou, ďalej ak bol tovar poškodený vinou zákazníka (napr. použitím poškodeného alebo nevhodného príslušenstva, preťažením atď);
g.ak bola zanedbaná starostlivosť o tovar alebo bežná údržba;
h.vykonaním iného servisného úkonu ako autorizovaným servisným centrom, tj. neodborný zásah, rozobratie, neoriginálny firmware (root);
i.uplynutím záručnej doby na tovare.
8.8. Tovar musí byť k záručnej oprave odovzdaný v čistom stave. Čistenie nie je súčasťou opravy a nie je preto zahrnuté do rozsahu prác v rámci záručnej opravy. Ak bude tovar nadmerne znečistený vyhradzuje si spoločnosť GSM1 s.r.o. právo na fakturáciu/účtovanie prác spojených s jeho vyčistením.
8.9. Záručná doba sa predlžuje o čas od prevzatia tovaru spoločnosťou GSM1 s.r.o. až do doby, keď je zákazník povinný si opravený tovar prevziať.
8.10. Zákazník si je vedomý, že pri servisnom zásahu dochádza k strate dát, za ktoré nie je spoločnosť GSM1 s.r.o. a ani výrobca zodpovedný. Kupujúcemu sa odporúča zálohovať všetky dáta a údaje pred servisným zásahom.
8.11. Odstránenie nedostatkov na tovare ako záručných, plynúcich zo záručných záväzkov, sa uskutočňuje spôsobom, že spoločnosť GSM1 s.r.o. nahradí chybný tovar alebo súčasť tovaru bezchybným tovarom alebo súčasťou tovaru rovnakého alebo rovnocenného typu alebo modelu. Nahradený tovar alebo súčasť tovaru sa stáva majetkom spoločnosti GSM1 s.r.o.

9. PODMIENKY VÝKONU POZÁRUČNÉHO SERVISU

9.1. Tieto podmienky výkonu pozáručného servisu upravujú vzťah medzi spoločnosťou GSM1 s.r.o., so sídlom Hlavná 677/94, 077 01, Kráľovský Chlmec, IČO: 45951187, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 26724/V (ďalej len “ GSM1 s.r.o.” alebo „servisné centrum“) a zákazníkom, ktorý si objednáva vykonanie pozáručného servisu mobilného telefónu, prípadne iného zariadenia v súlade s ustanovením § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
9.2. Opravou sa rozumie činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia.
9.3. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť za vykonanú opravu odmenu v zmysle cenníka servisného centra.
9.4. Zákazník oboznámi servisné centrum s vadou, resp. s problémom, ktorý sa na mobilnom telefóne alebo na inom zariadení (ďalej len „tovar“) nachádza. V prípade, ak má zákazník špeciálne požiadavky, servisné centrum ho upozorní na prípadnú nevhodnosť jeho pokynov alebo požiadaviek. O spôsobe opravy tovaru rozhodne servisné centrum. V prípade, ak zákazník trvá na nesprávnom pokyne, má servisné centrum právo výkon opravy odmietnuť.
9.5. Tovar musí byť k oprave odovzdaný v čistom stave. Čistenie nie je súčasťou opravy a nie je preto zahrnuté do rozsahu prác v rámci opravy. Ak bude tovar nadmerne znečistený vyhradzuje si spoločnosť GSM1 s.r.o. právo na fakturáciu/ účtovanie prác spojených s jeho vyčistením.
9.6. Spoločnosť GSM1 s.r.o. poskytuje na vykonanú opravu v rámci pozáručného servisu záruku v trvaní troch (3) mesiacov.
9.7. V prípade výkonu pozáručného servisu sa chybný tovar alebo diely tovaru odovzdávajú zákazníkovi na základe jeho žiadosti. V prípade, ak zákazník o ich vrátenie nepožiada budú tieto na náklady spoločnosti GSM1 s.r.o. ekologický zlikvidované.
9.8. Ak je tovar v rámci opravy servisným centrom opravený vadne, má zákazník právo na bezplatné odstránenie tejto vady.
9.9. Zákazník si je vedomý, že pri servisnom zásahu dochádza k strate dát, za ktoré nie je spoločnosť GSM1 s.r.o. a ani výrobca zodpovedný. Zákazník je povinný si osobné dáta na tovare sám zálohovať pred servisným zásahom.
9.10. GSM1 s.r.o. si môže účtovať manipulačný poplatok v zmysle cenníka servisného centra za diagnostiku, a to aj v prípade, ak nebolo možné opravu vykonať alebo ak bolo vykonanie opravy zákazníkom odmietnuté po vykonaní diagnostiky.
9.11. GSM1 s.r.o. nezodpovedá za nemožnosť opravy alebo iné závady v prípade, ak vada tovaru nastala z dôvodu neodborného alebo neautorizovaného zásahu do tovaru alebo z dôvodu manipulácie s tovarom v rozpore s návodom na použitie.
9.12. Predpokladaný čas vykonania opravy je desať (10) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru servisným centrom. Po uplynutí doby na opravu tovaru je zákazník povinný informovať sa o priebehu opravy a následne je povinný si prevziať opravený tovar.
9.13. Zákazník je povinný vyzdvihnúť si opravený tovar najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie v zmysle cenníka servisného centra za každý začatý deň omeškania s prevzatím opraveného tovaru.

V Košiciach dňa 20.05.2014