Otváracie hodiny: Po-Ne od 09:00h do 21:00h

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť GSM1 s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.gsm1.sk, rešpektuje Vaše súkromie. Pre poskytnutie hodnotných služieb, však potrebuje poznať osobné údaje pre spracovanie objednávky, dodanie tovaru, prípadne pre vybavenie reklamácie. Tieto poskytnuté údaje starostlivo chráni proti zneužitiu a neposkytuje ich tretej strane. Všetky osobné údaje sú prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 1. Zásady ochrany osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v obchodných a reklamačných podmienkach a bude dodržiavať zásady spracúvania osobných údajov definovaných v § 6 až § 13 Zákona č. 18/2018 Z.z.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou poskytne predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu a adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou, sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci poskytne predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu. Kupujúci môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Môj účet.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka „Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi“ pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu jasným, zrozumiteľným, ľahko dostupným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 • svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v obchodných a reklamačných podmienkach,
 • identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 • účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 • že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, fakturačnú adresu a adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou.

Doplňujúce informácie:

Ochrana osobných údajov znamená nasledovné:

 • Vaše osobné údaje sa nikdy žiadnym spôsobom nezneužijú.
 • Váš kontakt a osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté tretej strane bez vášho predošlého výslovného súhlasu.
 • Nebudú vám posielané e-maily, na príjem ktorých ste sa nezaregistrovali.
 • Kedykoľvek sa môžete odhlásiť zo zoznamu príjemcov našich e-mailov.
 • Kedykoľvek môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov z databázy.

Všetky on-line aktivity prevádzkovateľa sú v súlade s európskymi právnymi predpismi (Nariadenie Európskeho parlamentu číslo 2016/679 z 27.4.2016 – GDPR, Smernica Európskeho parlamentu č.2016/680 z 27.4.2016) a právnymi predpisy Slovenskej republiky (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď.). Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú manipuláciu s tými údajmi, ktoré o vás získava pri návšteve a používaní internetovej stránky www.gsm1.sk.

 1. Spracovanie osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozumie: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.

            Prevádzkovateľom internetového obchodu, a teda správcom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť: GSM1 s.r.o. so sídlom Hlavná 677/94, 077 01 Kráľovský Chlmec (IČO: 45951187, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26724/V), ktorá s osobnými údajmi nakladá v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

 

Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje spracúva na nasledovné účely:

 • Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu, dodanie tovaru a vyriešenia reklamácií

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GSM1 s.r.o. je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti.

 • Registrácia a prevádzka e-shopu

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 • Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru, a to na  účely poskytovania telefonickej resp. e-mailovej podpory zákazníkom.

 • Riešenie sťažností od zákazníkov

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia riešenia sťažnosti zákazníka.

 • Realizácie súťaže na Facebooku a poskytnutie podpory prostredníctvom Facebooku

Údaje sú spracované na účel realizácie súťaže na Facebooku. V prípade, ak sa zákazník rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť bude spracúvať osobné údaje uvedené       v profile a údaje, ktoré jej osoba sama počas komunikácie poskytne.

 • Plnenie zákonných povinností a uplatnenie nárokov spoločnosti

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností. Oprávneným záujmom je ochrana majetku spoločnosti, ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti.

III. Dotknutá osoba a jej právo

Dotknutou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar a služby od prevádzkovateľa internetového obchodu www.gsm1.sk. Táto osoba je v prípade poskytnutia osobných údajov povinná uviesť pravdivé, správne a presné údaje. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

Osobné údaje sú nevyhnutné pre poskytnutie konkrétneho produktu alebo služby prevádzkovateľom. Pokiaľ dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom a/alebo poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k ich neoprávnenému spracovaniu. Prevádzkovateľ vedie o osobných údajoch dotknutej osoby záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na ktorý ich získal.

 

Dotknutá osoba má v súvislosti s ochranou osobných údajov právo na:

 • prístup k údajom(článok 15 Nariadenia),
 • právo na opravu poskytnutých údajov(článok 16 Nariadenia),
 • právo na vymazanie (článok 17 Nariadenia),
 • právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia),
 • právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia),
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (článok 21 Nariadenia),
 • právo napadnúť rozhodnutie prevádzkovateľa založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (článok 22 Nariadenia).

Pozn.: Nariadením sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 resp. Nariadenie GDPR.

Na výkon týchto práv sa vzťahujú niektoré výnimky, a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých situáciách. Ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi, má právo namietať a podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

Prevádzkovateľ pravidelne reviduje a aktualizuje Zásady ochrany a spracovanie osobných údajov, pričom platí vždy aktuálna verzia zverejnená na stránke spoločnosti. Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujte.

Spoločnosť má vymenovanú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: Norbert Ruda, kontaktný        e-mail: eshop(zavináč)gsm1.sk, na ktorom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky ohľadom zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi.

 1. Súbory cookies

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si informácie o vašej návšteve (napríklad preferované nastavenia), vďaka čomu sú Vaše ďalšie návštevy jednoduchšie a pohodlnejšie. Okrem zvýšenia komfortu sa používajú cookies aj na ďalšie účely ako napríklad sledovanie počtu návštevníkov na stránke, zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov. Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača.