Otváracie hodiny: Po-Ne od 09:00h do 21:00h

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) uverejnenými na www.gsm1.sk sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim GSM1 s.r.o. a kupujúcim, uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke predávajúceho: www.gsm1.sk.

Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu www.gsm1.sk / http:eshop.gsm1.sk  je:

OBCHODNÉ MENO:GSM1 s.r.o.
SÍDLO:HLAVNÁ 677/94, 077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
IČO:45951187
DIČ:2023153858
IČ DPH:SK2023153858
BANKOVÉ SPOJENIE:Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:SK12 0900 0000 0005 5361 4774
BIC:GIBASKBX
TEL. Č. / E-MAIL:+421 951 176 100 / eshop(zavináč)gsm1.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26724/V

Kupujúci – spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku systémom obchodu predávajúcemu.

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníkazákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady        č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

I. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka obchodu na internetovej stránke www.gsm1.sk vyplnením formulára pre objednávku. Spotrebiteľ si môže flexibilne meniť parametre objednávky počas celej doby pred jej odoslaním. Po odoslaní je možné zmeniť parametre objednávky telefonicky, e-mailom alebo listom. Spotrebiteľ odoslaním vyplneného formulára na internetovej stránke www.gsm1.sk dáva predávajúcemu súhlas na spracovanie tejto objednávky.

Objednávka spotrebiteľa musí obsahovať:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, fakturačnú adresu a adresu pre doručenie ak je spotrebiteľom fyzická osoba, v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ prípadne IČ DPH),
 • typ a počet kusov tovaru,
 • spôsob doručenia tovaru,
 • kontaktné údaje spotrebiteľa (telefónne číslo, e-mail), spôsob zaplatenia kúpnej ceny.

Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje, ktoré uviedol v objednávke sú pravdivé. Podľa § 11 zákona č. 136/2014 Z.z. za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov použité v rámci vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 1. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Po doručení objednávky bude táto zaregistrovaná v obchodnom systéme. Tým vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, riadiaci sa všetkými platnými právnymi normami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku. Objednávka sa stáva záväznou v prípade jej spracovania a následným potvrdením t.j. zaslaním emailu o spracovaní objednávky na email odberateľa. V tomto prípade objednávateľ obdrží systémom automaticky vygenerovanú informáciu o potvrdení svojej objednávky elektronickou formou (e-mailom).
 3. V prípade korektnej objednávky bude kupujúci e-mailom alebo telefonicky informovaný o termíne dodávky objednaného tovaru. V prípade nevyhovujúceho termínu dodávky tovaru je možné dohodnúť iný termín. Po tomto termíne si predávajúci, spoločnosť GSM1 s.r.o., vyhradzuje právo vyhlásiť objednávku za neplatnú.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť v prípadoch ak:
 • kontaktné údaje zákazníka nie sú správne alebo sú chybne vyplnené v objednávkovom formulári
 • požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu

Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy a odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

II. Cena, spôsob platby, dodanie a prevzatie tovaru

1) Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode predávajúceho GSM1 s.r.o. je konečná a záväzná pre predávajúceho i kupujúceho. Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Kupujúci – objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

 • zaplatením dobierky v hotovosti/platbou kartou pri jej prevzatí (Dobierka v cene 1,99 € s DPH),
 • osobný odber 2,99€  s DPH

2) Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na adresu uvedenú kupujúcim pri potvrdení objednávky. Spoločnosť GSM1 s.r.o. zabezpečuje dodanie tovaru externou kuriérskou službou v cene 4,99 € s DPH alebo  pri nákupe tovaru nad 150eur s DPH dodanie je bezplatne zadarmo. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej v objednávke. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednávky.

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

3) Pri prevzatí tovaru od zasielateľskej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať množstvo doručených balíkov, ktorých počet je uvedený na adresnom štítku umiestnenom na balíku a v doručovacom hárku kuriéra, a neporušenosť obalu všetkých balíkov zásielky za prítomnosti kuriéra. Svojím podpisom na doručovacom hárku kupujúci potvrdzuje správnosť množstva prebratých balíkov a ich neporušený obal. Pokiaľ je zásielka (alebo jej obal) viditeľne porušená, poškodená alebo zničená, resp. nekorešponduje množstvo prebratého tovaru, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Pre uplatnenie reklamácie je nutné škodový zápis priložiť k reklamácii. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru pri preprave nebudú predávajúcim akceptované.

4) Reklamácie mechanického poškodenia tovaru doručeného v neporušenom obale, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný oznámiť mailovou formou na adresu eshop(zavináč)gsm1.sk do 24 hod. od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

5) Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú aj fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný odoslaný. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

III. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

1) V súlade s §7 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade využitia tohto práva spotrebiteľom sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť v pôvodnom spotrebiteľskom balení, v ktorom bol výrobok kupujúcemu dodaný za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami výrobku, a to v úplnom, nepoškodenom a nepoužívanom stave s kompletným príslušenstvom a všetkými dokumentmi, ktoré obdržal pri jeho kúpe.

2) Odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ uplatniť vyplnením priloženého formulára tu:   https://www.gsm1.sk/odstupenie-od-zmluvy/

Spotrebiteľ je povinný v odstúpení uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho, pokiaľ sa nedohodnú že si prevezme peniaze osobne. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

3) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. (§10, odsek 3, zákon 102/2014 Z.z.) Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť spotrebiteľovi. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť v stave a hodnote, v akom tovar prevzal a v primeranom balení tak, aby zásielka spĺňala prepravné podmienky zvoleného poskytovateľa prepravy a aby nedošlo k mechanickému poškodeniu tovaru počas prepravy. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy na reklamáciu.

4) Spotrebiteľ je ďalej povinný tovar vrátiť v pôvodnom spotrebiteľskom balení, v ktorom bol výrobok kupujúcemu dodaný za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami výrobku, a to v úplnom, nepoškodenom a nepoužívanom stave s kompletným príslušenstvom a všetkými dokumentmi, ktoré obdržal pri jeho kúpe.

5) Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.

6) V prípade tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov, tovaru ako zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, pri poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy (§ 7, odsek 6, zákon č. 102/2014 Z.z.).

7) Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky a spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa §7, zákona 102/2014 Z.z., zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil vrátane darovacej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté darčeky s ním súvisiace.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním inak, než ako je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (§10, odsek 4, zákon 102/2014 Z.z.).

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

– Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke ). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

– Kupujúci spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

1) V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

2) Na podnikateľa sa nevzťahuje 14 dňová lehota odo dňa prevzatia tovaru na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v týchto prípadoch:

 • ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
 • tovar je mechanicky poškodený,
 • knihy majú známky používania (čítania, kopírovania),
 • počítačový softvér, audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, počítačové a konzolové hry a pod., ak tovar nie je v pôvodnom, originálnom, neporušenom balení (tovar bol rozbalený),
 • tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., a bol k nemu dodaný)
 • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku,
 • keď to neumožňuje povaha výrobku.
 1. Záver

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú platné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.gsm1.sk Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V tomto znení sú VOP platné od: 4.4.2020

Orgán dozoru nad činnosťou predávajúceho: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice.

 

*Ceny v eshope a na predajni sa môžu líšiť